Podnikům nabízíme komplexní řešení problematiky:

Nakládání s odpady a obaly

 • zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
 • kontrola požadavků označování a shromažďování odpadů
 • vedení provozní evidence
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • ohlašování produkce odpadů
 • a všechny ostatní legislativní povinnosti


Ochrana vod a nakládání s odpadními vodami

 • kontrola nakládání se závadnými látkami
 • zpracování a aktualizace havarijních plánů
 • povolení k vypouštění odpadních vod


Nakládání s chemickými látkami

 • školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • zpracování dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • kontrola požadavků na skladování chemických látek a směsí
 • evidence vysoce toxických látek
 • posouzení objektů či zařízení podle zákona o prevenci závažných havárií
 • překlad bezpečnostních listů z angličtiny a jejich uvedení do souladu s platnou legislativou


Ochrana ovzduší

 • zařazení zdrojů znečišťování ovzduší
 • kontrola požadavků na zdroje znečišťování ovzduší
 • vedení provozní evidence a ohlašování souhrnných údajů prostřednictvím ISPO


Dotační poradenství

 •  zpracování žádosti o poskytnutí dotace kupříkladu z Operačního programu životní prostředí, Programu rozvoje venkova a dalších dotačních titulů