Nabídka pro obce:

Nabízíme zpracování dokumentace a optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady podle nové odpadové legislativy:

 • služby zprostředkovatele na odpadové hospodářství
 • přípravu obecně závazné vyhlášky obce k organizaci odpadového hospodářství + cenovou vyhlášku (popř. přílohu k vyhlášce) od 1.1.2022
 • zavedení systému poplatků za KO od 1.1.2022
 • zavedení nové evidence odpadů za rok 2022
 • organizace školního sběru (původcem odpadu je obec)
 • kompostování (organizace dotací na kompostéry, komunitní kompostování atd…včetně řešení čistírenských kalů)
 • vedení provozní evidence včetně zpracování ročního hlášení
 • zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady (kompostárny, sběrné dvory atd.)


Další služby v oblasti ekologické legislativy

 • zpracování a aktualizace kanalizačních řádů
 • zpracování a aktualizace havarijních plánů
 • školení o nakládání s odpady a chemickými látkami


Dotační poradenství – zpracování žádostí o dotace, kompletní administrace projektů

 • Operační program Životní prostředí
 • Národní program Životní prostředí
 • Nová zelená úsporám
 • Program rozvoje venkova
 • Program péče o krajinu
 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

A další služby v oblasti ekologické legislativy a dotačního poradenství.